Category Archive: कबिता

Dec 03

लोक नाथ; रागः बिभास, तालः जति

लोक नाथह याहुने उधार हन नान । (धु) हे सतुरीया नीद्रा यानाहा नीराजन बनसजी थ्यन।। हे संख मुख खिचान सुरारस ब्याआढान।२। हाहादे थहस्वया जीव जीहिव तुन (लोक)।।१।। हे हरीहर दीवाजनह त्वलताव वाना जी वन।। हे प्राणथ्व हसन त्वलताव वनीन।२। हाहादे जरमदुतन पियाव च्वहन (लोक)।।२।। हे ब्याढाया भयनह ख्वयावजी च्वने माहाल थहनी।। हे जनमजी जुल गन …

Continue reading »

Pin It

Dec 02

छें पिने; रागः आशावरी, तालः जति

जंजाल तोता वने इक्षा याना।२। दनावल छन्हु बाचा इले हे हे कुमार ।धु। द्यनाच्वंपिं काय् कलाःया ख्वाल स्वया निम्हेसिगु। मायां भुले ज्वी थें ताया।२। याना बांलक त्याग स्वः स्वः याना बांलक त्याग (धु) दनावल छन्हु बाचा इले हे हे कुमार।१। थः सल म्हसं च्वना छन्दक ल्यूने तया। वन पिहाँ लायकू तोता।२। सुना नं मसीक स्वः …

Continue reading »

Pin It

Dec 02

चरनस रन गंगा बागमति “रागः आशावरी, तालः जति”

हे चरनस रन वने गंगा बागमति (धु)।। हे स्वव स्वव जीहा वाल करुणाहा जीस्यन। हे मन नाम निते मन नाम निते दुःख छिपालिसं फेहेने (धु) चरनस रन वने गंगा बाहगमति ।।१।। हे पले मदु छ्येंसं च्वने धिराजया न्हाहाव। हे धंजा मदु सिमा धंजा मदु सिमा गन दई व प्राण (धु)।।२।। हे बिना तिखं ल्हाय जीन …

Continue reading »

Pin It

Dec 02

नर राजा “रागः धनार्सी, तालः एकताल”

झंगल हय छिन गथे सते त्वलता वन।। बालख गर्भ तस्य समुन्दर तरे याना यन। समुन्दरया रे हादे।२। दथुसं थेनका बालख जनम जुल नाम काय नरराजा धाय।।१।। जी याकचा नलि तसे हेम चन्द्र राजा बोना यनः। जी याकचा रे हादे।२। थथे वाना हे गंगा माई सरण छिकेजी वय धुन थनी।।२।। प्यनु खुनु दसे वल झाइधका तसे …

Continue reading »

Pin It

Oct 08

सिंग बाहिनी; रागः मालश्री, तालः चो

जय सिंग बाहिनी (धु) हादे कवंन्या दयाचोस बिजयाक सिमाक्वस जोगिनी गन मुना काव रे। प्याखन हुल अन।२। भइरब सहितन अन्यगु बाजन_थनावरि जय (जय सिंग बाहिनी) (धु) ।।१।। हादे न्हीलाया सबतन थ्वयाव त्रीभुबन तायाव दैत्य स्वर ग्याकरे। दम्बर दुरुरुरु।२। सबत हुनुनुनु न्यनाव दैत्य स्वर ग्याकरे जय (धु) ।।२।। हादे लानको हित्वंमया बरन हेगुलिया न्हांसस कुन्दर मुर्तिया। …

Continue reading »

Pin It

Oct 03

ग्वारा

गणेश ग्वारा श्री गणेस्वर सतु भाव छलपोल मुरारफु डम्फुमाल अतिस्वभा लाक। बाहान तिछुं गसे यनी व बुलुहन थेनी व बुलुथन बाल गोपाल थासं थासं बिज्यानाव भक्तया पुजा फसे मंगल यानाव बिज्याकम्ह छलपोल । बिना राजा विनायक संसार रक्षायाय मालः ।। बिष्णु ग्वारा हादे बिष्णुया नामहकासे यहुने थ्वहपराहान हे वबिनाहान मदुजीत नुगलया ध्यान हरिहहर नाम कासे …

Continue reading »

Pin It

Oct 01

जय शिव शंकर तालः एक ताल

जय शिव शंकर जगत लोकया आसनय। हादे जखें गनन म्य हाला काव रसन प्याखंन हुलः। नन्दे भिभिन रे हादे नन्दे भिभिन खिंथाकाव गथिन रसया ख्याहाल (धु) शंकर जगत लोकया आसनय।।१।। हादे औगुथी अनाथ ल्हाना खं विनती याहुने छिन विज्यातः। बयली खनिव रे हादे बयली खनिव उध्याल स्वइव स्वंगल मिखया बाहान (धु)।।२।। हादे रसन वनिव बनस …

Continue reading »

Pin It

Sep 30

आरति मारथ; रागः प्रथति, तालः चोः

आदि बुद्ध नामकास्य आरति याय(धु) महारथ राजापुत्र माहासत्व नामदन परउपकार यायत वल।। रसन म्हितावल जगनसं रसजुल।२। बागिनी रे हदे बागिनीया महासत्न जुल आदि बुद्ध नामकास्य याय।।१।। उधार यायमाल माया दक्व त्वलताव थवगु जिव दान बिहील।। धनेधने धयवल ब्रम्हा बिष्णु महेश्वर।२। आकाशन रे हादे आकाशन स्वाँवा गायका हहलः (आदि बुद्ध)।।२।। भुबनस मदुजुल करुणाया धनय जुल जय …

Continue reading »

Pin It

Sep 26

सबपंच आरति; रागः जिश्री, तालः चो

सब चि मलिंगे भजन करिय तिल कपुरे तिलकपु रिकन पतिच हहवे मनसे प्रभुजु आरति गावे।।१।। श्री रोजराजेन्द्र बिक्रम शाहदेव तन मन रे तनमन भजलपे हरिलि गाहाबे मनसे प्रभुजु आरति गावे।।२।।

Pin It

Sep 26

कबिर कुमार; रागः केराग, तालः जति

केरागः हे हे हे ……………नां हाई नाहाई नाहाई नाहांई रे नाइन ताहाहै… नाइ नाई नाहाई न हे सुरारमरा क्षेहसन जुगत सिल सह चुदामुहुनी दुहुम्ह।। हे कबिर कुमाहार बिरथहन फुहुत लोक नाथह सुन्दर राजा कुमार।।१।। हे हयहय प्राणह समाहान राजा पुत्रह थनीजीत वाना हाव वन।। हे सतुरीया निन्दा याना बिरथहन फुहुत लोकनाथह सुन्दर राजा कुमार।।२।। हे …

Continue reading »

Pin It

Sep 20

गंगा जमुना; रागः मालश्री, तालः चो

हादे गंगा जमुना नीव तोमी नीथ्य थ्वजु याव पुर्न्यया खँ ल्हायजीम फया रे।। थवतिर्थ सनान याय।२। पुर्न्य जनम मम्वारीव कविरया बचन न्यनावहेमाइ (कली जुग जुल रे)।।१।। हादे मुसांनया कुनं वव छिमनस अतिलोव गुंगुली धू पायकुतु ताव रे।। बेतालया म्हस थव।२। मुर्तिया हारनतीस्य बज्र पास खपर ज्वना व हेमाइ (कली जुग जुल रे)।।२।। हादे संसारया नाम …

Continue reading »

Pin It

Sep 17

बिसन्तर राजा; रागः वलाली, तालः चोः

दाताधारी बिसन्तर नाम दाहाता धाहारी ।।धू।। बालखजी पहनी थुली दुहुख छाय।। सः सह बिनति हय।२। अनाथह जी स्वयाव (दाताधरी)।।१।। दाजु जालीम कुमार झी झी फुहुत आहा व।। कहरुणा कृपामदु।२। राक्षसहन हहल (दाताधरी)।।२।। कें मैंया कृष्णा जीमी तरास चाहाय महत्यः।। कर मसं चोसे हल।२। बिहालपहे माहाहाल (दाताधरी)।।३।। यायनुया बुबा जुया दर सहन आहाव।। थुगु जनमया बुबाजु …

Continue reading »

Pin It

Sep 15

स्वव माई; रागः आशावरी, तालः जति

आशावरीः हे न न नांइन ता… हा… इ नानं नाई नाहा इ रे नाइन ताहाई नांइ नांइ नांइ नं स्वव माहाई करुणा हादयाव बिना तिखँ ल्हाहाय् हे छनु धाधाँ निनु धाधाँ जन्म विहिते जुल माई।। हे दुःख हरन समुन्दर तरे याहहना बिव माहाई (स्वबमाई)।।१।। हे थव मदु थिथि मदु हालां नहाला मदु माई।। हे गना …

Continue reading »

Pin It

Sep 08

करुणा मय: म्ये; राग: केराग, ताल: चो

करुणा मय

केरागः हे हे हे ……………नां हाई नाहाई नाहाई नाहांई रे नाइन ताहाहै… नाइ नाई नाहाई न करुणा मयहेवम्ह मछिनहीन्दर नाहाहाथ: (धू)।। अरुणाया उन अरुणाया उन रूप हे राम रुपह जुया वहन जय जय मछिनहीन्दर नाथ।।१।। बिना तिना नाराहायण स्वय वस रहसहन ।। हरसिद्धि इश्वर हरसिद्धि इश्वर भइ हेरम भइहिरव दरसहन जय जय मछिनहीन्दर नाथ।।२।। जोगिन्द्र …

Continue reading »

Pin It

Sep 04

बुद्धगन; तालः गन

buddha

बुद्ध भगवान दरशन याय् तुजि माल हे श्री जय धर्म धातु बियत्यल दरशन यायमाल जगत उधार हे अक्षमय रत्न संभाव अमृताव अमुर्गसिद्धि छलपोलया चरण शरण हे श्री बुद्ध धर्म संघ दरशन याय् हे सिसारन जगतम सुमालपा गणस्पति महाँकाल दरशन याय् हे श्री राज्य राजेन्द्र बिक्रम शाहदेव हे लहाकमन ल्हासेतल छिपीलिनी पालियस कोसं तयमाल दुःख फुत …

Continue reading »

Pin It

Sep 02

दाफा में मायादेवी; रागः कोला, तालः चो

mayadevi

कोलाः हे नं नं नाहाई रे नाइन तनरे तन न न नाहाइ रे नांइन ता हा…. हे नाई नाई नाहाइनः मायादेवीया काहाय अतिन सुन्दहर जगत संसार रक्षा याय्।।धु।। नुगलन ध्यान याय् बसपोलया चरणसं रे।। वनेनुया रे हादे वनेनुया वस याके ध्यान जप याहाय (मायादेवीया)।।१। पले हल तेज मिखा अतिन सुन्दहर रे।। कुली कुली रे हादे …

Continue reading »

Pin It

Aug 30

भैरव; रागः केराग, तालः जति

केरागः हे हे हे ……………नां हाई नाहाई नाहाई नाहांई रे नाइन ताहाहै… नाइ नाई नाहाई न हे भवानीया चरनंहस भजहानी याय भइरव दरसहन याय ।।धु।। हे दिविगन मुनाकाहाब अतिस्वहभा लाक।। हे जब खव मुना_काहाव हर्षन बिज्याक भइरव दरसहन याय।।१।। हे भयंकाल ख्वाल_म्हया सुराजहया त्यहज।। हे सिलसम तुक_लुँहया किकीपाहया स्वाँन भइरव दरसहन याय।।२।। हे गल_ससि लया_माहाल …

Continue reading »

Pin It

Aug 30

बनको बन; रागः विभास, तालः एकताल

बिभासः हे…. हे…. हे…. हे…. रे नाइन ताहाई न न न नाहाई न न नाहाई रे नाइन ताहाई नाई नाहान नः हादे बनको बनस स्वाहान फोल खानाव च्वनाबेल झंग पन्छि ख्वसे।२। हा हालरे।।२।। नुगलं मछिंसे वल।२। बालष मचात्तनी स्वल वने हाय हाय बालख गन वना स्लवने आहावरे।।१।। हादे सल किसी न्ह्यबल_बियाम्ह खेललहपा तयाम्ह_बालख् हरण जुलयो …

Continue reading »

Pin It

Aug 19

श्री गणपति

श्री जय गणस्पति थुली छिके जीविमति बिग नबि पतियाव नाँ हाहाव।।धू।। चरनछी चरनस छिके जिन फोहने रे। कलः जोसर रे हादे कलः जोसे सफुलिजो नाहाहाव (श्री जय) ।।१।। लिढि सिढि फल बिव करुणा तया हाव रे। बिव जीत रे हादे बिवजीत बास थव थाहाहास (श्री जय) ।।२।। अन्तर छेनी पति जोग प्रकाहास रे। गण पतिरे …

Continue reading »

Pin It

Aug 14

भीमसेन राग:केराग; ताल:एकताल

केरागः हे हे हे ……………नां हाई नाहाई नाहाई नाहांई रे नाइन ताहाहै… नाइ नाई नाहाई न वस गुन ल्हाना नबिज्याक भीम राजा ।।धु।। हे पञ्च पाण्डौ परीजन दुरपति सहीतन। हर्षन रस नबिज्याहाक भीमराजा (वस गुन)।।१।। हे लुमतुक लुँतायल लूँ चुरी लूँ पायल। स्वभाजुल अनेगु तिसाँहान भीम राजा (वस गुन)।।२।। हे कोति कोति सुर्ज उती छि …

Continue reading »

Pin It

Older posts «