«

»

Sep 17

बिसन्तर राजा; रागः वलाली, तालः चोः

दाताधारी बिसन्तर नाम दाहाता धाहारी ।।धू।।

बालखजी पहनी थुली दुहुख छाय।।
सः सह बिनति हय।२। अनाथह जी स्वयाव (दाताधरी)।।१।।

दाजु जालीम कुमार झी झी फुहुत आहा व।।
कहरुणा कृपामदु।२। राक्षसहन हहल (दाताधरी)।।२।।

कें मैंया कृष्णा जीमी तरास चाहाय महत्यः।।
कर मसं चोसे हल।२। बिहालपहे माहाहाल (दाताधरी)।।३।।

यायनुया बुबा जुया दर सहन आहाव।।
थुगु जनमया बुबाजु दर।२। सहहन गाहात (दाताधरी)।।४।।

अय बुबाजु बिसन्तर जीपनी महखं नाहाव।।
बिलाप याइव माम।२। बुझे याहाय माहाल (दाताधरी)।।५।।

माम बिया म्हीति बल सःल किहिसी दहव।।
जीपनीत भालपाव।२। चीत तहय माहाल (दाताधरी)।।६।।

छलपोलया मन बाचा सिध जुहय माहाल।।
जीपनी नीम्ह सिया।२। बहचहन भाखान (दाताधरी)।।७।।

ल्हाकम्ह अहहाथया कर ज्वरी विनति।।
छीपालीनी पालिया कोस।२। बिव जीहीत बाहास (दाताधरी)।।८।।
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *