«

»

Sep 20

गंगा जमुना; रागः मालश्री, तालः चो

हादे गंगा जमुना नीव तोमी नीथ्य थ्वजु याव पुर्न्यया खँ ल्हायजीम फया रे।।
थवतिर्थ सनान याय।२। पुर्न्य जनम मम्वारीव कविरया बचन न्यनावहेमाइ (कली जुग जुल रे)।।१।।

हादे मुसांनया कुनं वव छिमनस अतिलोव गुंगुली धू पायकुतु ताव रे।।
बेतालया म्हस थव।२। मुर्तिया हारनतीस्य बज्र पास खपर ज्वना व हेमाइ (कली जुग जुल रे)।।२।।

हादे संसारया नाम कास्य नर पनी पुजा वव वरदान बिहेतेल आवरे।।
सिंह लया स्वाँन छाय।२। सुरजया तेजं कीका झगलया हीं त्वने दयाव हेमाइ (कली जुग जुल रे)।।३।।

हादे ल्हाकम्हया दुख जाव छीके बिविकन दव तयेमते ताकालँवा नाव रे।।
बिपतिफु तंका बिव।२। हर्सया न्याव बिव कृपादया तेज जीखं नाव हेमाइ (कली जुग जुल रे)।।४।।
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *