«

»

Dec 03

लोक नाथ; रागः बिभास, तालः जति

लोक नाथह याहुने उधार हन नान । (धु)

हे सतुरीया नीद्रा यानाहा नीराजन बनसजी थ्यन।।
हे संख मुख खिचान सुरारस ब्याआढान।२। हाहादे थहस्वया जीव जीहिव तुन (लोक)।।१।।

हे हरीहर दीवाजनह त्वलताव वाना जी वन।।
हे प्राणथ्व हसन त्वलताव वनीन।२। हाहादे जरमदुतन पियाव च्वहन (लोक)।।२।।

हे ब्याढाया भयनह ख्वयावजी च्वने माहाल थहनी।।
हे जनमजी जुल गन प्राहाण हने थनह।२। हाहादे बिरथन फुत थ्वहजनमह (लोक)।।३।।

हे अनाथजी बिरहनह ख्वयावजी च्वने माहाल थनी।।
हे नेनाव इस्वरीन कहरुणा जीके तस्यहे।२। हाहादे थ्यने माल इस्वरीहिन नान (लोक)।।४।।

हे अमल फलजीन खानावजी छाय् पासालन।।
हे बालख जीमचान छायागु अमल।२। हाहादे कनेमाल जिगु बिहिरहन (लोक)।।५।।

हे लोकनाथया दयानह बिज्यधारी दरसनह याय।।
हे ल्हाकम्हया बिना तिखँ सकल दुखीजनह।२। हाहादे याहुने उधारहन नानह (लोक)।।६।।

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *