Category Archive: flute-बासुरी

बासुरीः बाँस ‍+ सुर

Nov 04

Basic

Basic

परिचयः बासुरीः बाँस ‍+ सुर संगित सरगमः सा(षडज), रे(ऋषभ), ग(गंधार), म(मध्यम), प(पंचम), ध(धैवत), नि(निषाद) स्वर विकिपिडिया या परिभाषा अनुसार स्वर धैगु आवाज, बोली, राग, गायन खः। स्वर शुद्ध व विकृत याना१२ गू दु।   सप्तक (Octave) शुद्ध स्वरः सा रे ग म प ध नि सां Pure Sound Do Re Me Fa So La Ti DO …

Continue reading »

Pin It

Nov 03

बांसुरी अलंकार

बांसुरी अलंकार अलंकारको अर्थ सजाउनु  वा अलंकरण। शास्त्रीय संगीतका संदर्भमा, अलंकारको अनुप्रयोग अनिवार्य रूपवाट शैलीको अंतर्निहित सुंदरतालाई सुशोभित वा बढ़ाउनका लागि हो । अलंकारको साधना गर्दा बाँसुरीको धुन संगै मनै मनले स्वर तथा आरोह, अवरोह लाई पनि दोहर्याउन अनिवार्य छ। क.   शुद्ध स्वर अलंकार १        ।सा _ _ _ ।रे _ _ _ ।ग _ …

Continue reading »

Pin It

Continue reading »

Nov 02

जय नम श्री

 जय नम श्री (तालः जति मात्राः ७)   X   X   0       १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ॥प ध। ध नि। ध प ध। जय नमो सां _। नि _ध। प _ म। श्री बुद्ध ।ग रे। ग -रे। सा सा ध। भगवान ।सा रे। प -म। ग _ …

Continue reading »

Pin It

Nov 02

ल्यँव म दाजु

ल्यँव म दाजु (तालः च्वः मात्राः ४) X   0   X   0     १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ॥सारे गम म म । प धप म _। (ल्यँ व म दाजु । ग रे म गरे। सा _ नि _। तँ चाया ला जु । _ .प .नि .नि। …

Continue reading »

Pin It

Nov 02

होलियाः मेलाः

होलियाः मेलाः (तालः च्वः   मात्राः ४)   X   0   X   0 १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ॥रेग म _  म। प धप म _। अविरया होलि । ग रे म गरे। सा _ .नि _। तँ चाया लाल्यासे । _ .निसा रे  रे। रे म ग रे। अविरं, छँगु …

Continue reading »

Pin It

Nov 02

द्योःयात सिन्हाँ स्वाँ

द्योःयात सिन्हाँ स्वाँ (तालः च्वः मात्राः ४) X   0   X   0     १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ॥_ प़ प ध। सां सां नि _ । (द्योःयात सिनाँ स्वाँ ।ध ध प प। म म ग रे । मयजु यात ह्याँगु स्वाँ ।_ पध -प म। ग ग …

Continue reading »

Pin It

Nov 02

सिलु

सिलु (तालः पालिमा     मात्राः 6)   X   X   0     १ २ ३ ४ ५ ६ ॥प पध। सां _। सांरें सांनि। F:हाय हाय_ प्रभु स्वा_मी ।ध प। म ग। रे गप। छि गन झा_य् त्यना ।ध सांनि। ध प। म ग। M: धन्दा का_य् मते मि_सा ।रे _। सा _। …

Continue reading »

Pin It

Nov 02

राजमति कुमति

राजमति कुमति(तालः च्वः मात्राः ४) X   0   X   0     १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ॥_ पग .प ध। सां सां सां _। राजमति कुमति ।सां रें गं रें। सा नि ध प। जिके वःसा पिरति ।_ पध .नि नि। नि धप _ध नि। हाय बाबा राजमति ।प …

Continue reading »

Pin It

Nov 02

वाँगु सिमाचाय्

वाँगु सिमाचाय् (तालः च्वः   मात्राः ४) X   0   X   0 म्यें / गित १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ॥धनि सां सां सां। _ गं गं रें। वाँगु सिमाचाय् म्हासुम्ह । सां सां नि ध॥ झंगचा।(२) । _ नि -सां रें। सां _ नि ध। बासुरी पुया थेँ । प …

Continue reading »

Pin It

Nov 01

ग्वः ग्वः लागु छंगु मिखा

ग्वः ग्वः लागु छंगु मिखा  (तालः च्वः मात्राः ४) X   0   X   0     १ २ ३ ४ १ २ ३ ४   ॥प धप मं _।ग ग मग रे सा। ग्वः ग्वः लागु छंगु ।ग म प _। _ _ _ _॥ मिखा ॥_ पध -सां सां। नि नि ध …

Continue reading »

Pin It

Nov 01

ओ मैंचा

ओ मैंचा (तालः च्वः मात्राः ४) X   0   X   0     १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ॥ _ पध सां सां। नि नि ध प। मेरी आमा घैटा बोकी ।प ध म मध। प _ मग रे। पधेरोमा गइ ।_ रेग म म। प प ध नि। मेरा …

Continue reading »

Pin It

Nov 01

छन् झट माया क्यःनरे

छन् झट माया क्यःनरे (तालः च्वः मात्राः ४) X   0   X   0 १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ॥सा सा ग म । ध _ धनि सांनि। छन् झट मायाक्यःन रे । प _ ग म । ग सा _ .नि । पासाव पापी मिसायात ।.ध .नि .प .ध। रे …

Continue reading »

Pin It

Nov 01

बुद्ध-स्मारक

बुद्ध-स्मारक   (तालः च्वः मात्राः ४) X   0   X   0 १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ॥सा सा ग _। प _ ध सां विश्वया शान्ति ।नि ध प प। प _ प _। यायेत झा:म्ह ।प ध ध प। म _ प म। श्री बुद्ध ।ग _ रे सारे। ग …

Continue reading »

Pin It

Nov 01

सिरिसाया हेकु

सिरिसाया हेकु (तालः च्वः मात्राः ४) X   0   X   0 १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ॥सारे ग _ ग। ग मग रे _। सिरिसाया हेगु ।रेग गरे सा सा.नि। .ध _ .प _॥ जिमि दाईचाँ ब्युगु ॥_ .प.ध सा सा। .धसा सा सा सा.ध। व हेकुं कासा निसें ।_ …

Continue reading »

Pin It

Nov 01

लिक्क वया

लिक्क वया (तालः च्वः मात्राः ४) X   0   X   0     १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ॥प ध सां सां। _ सां सां नि। लिक्क वयाजित ।ध धनि प _ ॥         धाल व ॥प पध प म । ग ग रे _। छ हे …

Continue reading »

Pin It

Nov 01

घण्टाघरया क्वय्

 घण्टाघरया क्वय् (तालः च्वः मात्राः ४) X   0   X   0     १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ॥प _ ध नि। सां _ _ _। मन स्वाका तये ।नि ध प ध । प म _ _। थी थी ख्वा स्वये ।ध _ प म । ग _ रे …

Continue reading »

Pin It

Nov 01

व छु गल्ली थ्व छु गल्ली

व छु गल्ली थ्व छु गल्ली (तालः च्वः मात्राः ४) X   0   X   0     १ २ ३ ४ १ २ ३ ४   ॥प पनि नि नि। प पनि नि नि। व छु गल्ली थ्व छु गल्ली ।ध नि सां सां। नि निध प _॥ मखं त्वा या गल्ली रे …

Continue reading »

Pin It

Nov 01

धौं दुरु (कृष्णया में)

धौं दुरु (कृष्णया में)    (तालः च्वः मात्राः ४) X   0   X   0 १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ॥_ प नि धनि। सां सां सां सांप। धौं दुरु मिय धका ।_ सां सां नि । ध धप पध सां । वयला गोपिनी ।_ पध पध -पम। ग ग रे …

Continue reading »

Pin It

Nov 01

पुवचा निपुचा

पुवचा निपुचा (तालः च्वः मात्राः ४) X   0   X   0     १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ॥सा रे रेम म । ग रे _ ग। याकन याकान वाःपिनु ।रे सा साग रेग। रे सा _ _ । वुँइ जाय् क ।प ध सां सां। नि नि ध नि। …

Continue reading »

Pin It

Nov 01

सत् संगत

सत् संगत (तालः च्वः मात्राः ४) X   0   X   0     १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ॥सा रे ग _। पध सां नि _। वरु ज्यू याकःचा ।ध प प _। _ _ _ _। च्वनेगु ।पध सां _ नि। ध प प म। च्वने मज्यू मूर्खतय् ।प …

Continue reading »

Pin It

Older posts «